Međimurje Beton d.d.

Stečajni upravitelj društva Međimurje beton Čakovec d.d. u stečaju Zrinsko Frankopanska bb, Čakovec OIB: 86483559748, dana 22. veljače 2018. godine

OBJAVLJUJE PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

 1. Imovina stečajnog dužnika se prodaje putem javne dražbe, te se objavljuje
  1. da će se na Trgovačkom sudu u Varaždinu održati javna dražba za prodaju postrojenja Separacije Ivanovec u vlasništvu stečajnog dužnika i to slijedećih objekata:
   1. krovište iznad kontejnera – nadstrešnica,
   2. trafostanica,
   3. mehaničarska radionica,
   4. zgrada laboratorija,
   5. usipni koš,
   6. razdjelni koš,
   7. separacija - nosiva betonska konstrukcija,
   8. komandna kućica na postrojenju za separaciju,
   9. priključci – struja i voda
   utvrđene vrijednosti 1.580.000,00 kn.
  2. Objekti se nalaze na nekretnini u vlasništvu Republike Hrvatske.
  3. Početna cijena za Separaciju Ivanovec na osmom ročištu za dražbu iznosi 680.138,00 kn. Na kupoprodajnu cijenu se obračunava PDV od 25% koji je dužan platiti kupac.
  4. Zainteresirane osobe mogu vidjeti procjembeni elaborat postrojenja Separacije Ivanovec na web stranici http://www.mbeton.hr/
  5. Način prodaje:

   Ročište za prodaju javnom dražbom održat će se u zgradi Trgovačkog suda u Varaždinu, Ul. braće Radića 2, soba br. 230, dana:

   14. ožujka 2018. u 12,30 sati.

  6. Uvjeti prodaje:
   1. Postrojenje Separacija Ivanovec iz točke 1. prodaje se kao cjelina za jedinstvenu cijenu.
   2. Predmet prodaje nije zemljište na kojemu se postrojenje Separacija Ivanovec nalazi.
   3. Sve poreze i pristojbe vezane za prodaju snosi kupac.
   4. Kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje su najkasnije 3 dana prije ročišta za dražbu uplatili jamčevinu u iznosu od 10% od određene početne cijene za postrojenja Separacije Ivanovec, koja se uplaćuje na račun Trgovačkog suda u Varaždinu broj HR4023900011300002754, otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d., pozivom na poslovni broj spisa St-461/13. Potvrdu o uplati jamčevine svaki sudionik dužan je predočiti na dražbi prije početka dražbe.
   5. Osobe koje ne uplate jamčevinu neće moći sudjelovati u dražbi.
   6. Sudionik čija će ponuda biti prihvaćena, jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim sudionicima će biti vraćena najkasnije u roku od 8 dana.
   7. Kupac je dužan uplatiti razliku između uplaćene jamčevine i postignute kupoprodajne cijene u roku od 45 dana od dana prodaje. Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu, sud će posebnim rješenjem odrediti prodaju nevažećom i odrediti novu prodaju, uz uvjete za prodaju koja je oglašena nevažećom, a iz položene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i namiriti razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj prodaji i novoj prodaji.
   8. Postrojenje će se rješenjem o dosudi dosuditi kupcu koji ponudi najpovoljniju cijenu. Separacija Ivanovec će se dosuditi i kupcima koji su ponudili nižu cijenu prema veličini ponuđene cijene, ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u roku iz točke 5.g ovog zaključka.
   9. Pravo nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe.
   10. Prodaja se provodi po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
 2. Zainteresirane osobe mogu obaviti uvid u Zaključak o prodaji te razgledati postrojenje separacije uz prethodni dogovor sa stečajnim upraviteljem na mail [email protected] .
Elaborat postrojenja Separacije Ivanovec